więcej...

O PROJEKCIE

O projekcie „Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości”

W procesie przebudowy gospodarki woj. śl. rozwój sektora mikro, małych i średnich firmach (MMŚP) ma znaczenie strategiczne. Oczekuje się, że firmy te będą produkowały innowacyjne produkty bądź wykorzystywały innowacyjne technologie. Produktu jednak nie wystarczy wyprodukować, należy go także skutecznie promować i sprzedawać. MMŚP, ze względu na niewielkie zatrudnienie często nie ma możliwości tworzenia wyspecjalizowanych funkcji marketingowych. Wiedzy na temat marketingu dóbr przemysłowych a szczególnie tych innowacyjnych oczekuje się od kadry zarządzającej i inżynieryjno - technicznej. Problem konstrukcji adekwatnych instrumentów do diagnozy potrzeb marketingowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach dotychczas był pomijany w polityce państwa, a tym bardziej regionu, nie ma dla niego wypracowanych instrumentów.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby wyposażenia w innowacyjną wiedzę i kwalifikacje studentów/studentek, absolwentów/absolwentek, kobiet i mężczyzn uczących się, chcących zdobyć wiedzę z zakresu innowacyjnej gospodarki ,tak by kwalifikacje, wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów przyniosły pożądany skutek w postaci wzrostu poziomu innowacyjnej przedsiębiorczości. Ponad to projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie lepszego połączenia sfery nauki i przedsiębiorczości akademickiej.

Uczelnie powinny przygotowywać absolwentów/absolwentki o wysokim poziomie wiedzy, zdolnych do opracowywania innowacyjnych rozwiązań (produktów i technologii) do wejścia na rynek pracy, uwzględniając potrzeby dzisiejszej gospodarki, cechującej się potrzebą permanentnej innowacji. Muszą one wyposażać absolwenta w szereg nowych, do tej pory dydaktycznie pomijanych kompetencji i umiejętności.

Cele szczegółowe:-podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej uczelni wyższych woj. śl. w zakresie nauczania nt. marketingu innowacyjnych dóbr przemysłowych i usług poprzez stworzenie programu i konspektów nauczania oraz ich upowszechnienie,

-dostosowanie programu nauczania uczelni wyższych do potrzeb gospodarki/rynku w zakresie innowacyjności w MMŚP,

-zwiększenie umiejętności przedstawicieli MMŚP nt. marketingu innowacyjnych dóbr i usług poprzez stworzenie narzędzia–matrycy–umożliwiającej zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorstwa w tym zakresie,

Realizacja projektu przyczyni się do rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej gospodarki. Poprzez realizację badań i stworzenie matrycy przyczyni się do wykorzystania wyników badań naukowych przez przedsiębiorców.

Użytkownicy produktu:a) docelową grupą użytkowników są uczelnie techniczne, ekonomiczne oraz wydziały ekonomiczne na innych uczelniach woj. śl. (pięć uczelni), wykładowcy, którzy będą wykorzystywać matrycę od diagnozy potrzeb marketingowych będącą produktem projektu do prowadzenia zajęć i warsztatów ze studentami oraz doktorantami. Ponadto produkt będzie mógł być także stosowany przez firmy szkoleniowe (trenerów) prowadzących szkolenia dla MMŚP z zakresu marketingu innowacyjnych produktów i usług korzystając z matrycy i programów, powstałych na jej bazie. Użytkownikami samej matrycy jako narzędzia diagnostycznego, będą także MMŚP, ich właściciele, w tym absolwenci uczelni, którzy zdecydowali się na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

b) upowszechnienie i włączenia w ramach projektu: główną grupę stanowić będą uczelnie techniczne oraz ekonomiczne woj. Śląsk. reprezentowane przede wszystkim przez dwie grupy: wykładowców, którzy mają potencjalne możliwości zastosowania narzędzia podczas swoich zajęć (konferencji, warsztatów; fokusów) oraz władze uczelniane mające możliwość włączenia opracowanego programu (lub jego części) do programu nauczania (konferencje, dyskusje panelowe) Łącznie minimum 50 osób. W fazę tą będą włączone także środowiska studentów, absolwentów, doktorantów z PŚ. i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (UE), co nastąpi za pośrednictwem Biur Karier, którym przekazane zostanie narzędzie (matryca) oraz instruktarzowy program komputerowy i materiały szkoleniowe. Kolejne 200 osób. Chcemy po pierwsze, zwiększyć ich świadomość nt. potrzeby posiadania wiedzy w zakresie marketingu innowacyjnych dóbr i usług; po drugie zachęcić ich do samodzielnego poszerzenia wiedzy w oparciu o wytworzone w projekcie produkty. Wśród przedsiębiorców sektora MMŚP nastąpi upowszechnienie narzędzia przy pomocy RIG w Katowicach, poprzez szkolenia (100 os.), doradztwo (100 os.), wszystko dla osób zainteresowanych produktem oraz konferencje (150 os.)

c) w wymiarze testowania i oceny narzędzia udział wezmą wykładowcy i doktoranci PŚ (60 osób) oraz UE (30 osób). Stosowane będą metody jakościowe pomiaru: wywiady fokusowe i warsztaty, które poprzedzone będą oraz zakończą się ankietą (pre, post-test) na temat wiedzy, opinii o matrycy. W fazie testowania i oceny narzędzia wezmą też udział przedsiębiorcy i pracownicy z mikro, małych i średnich firm regionu wdrążający innowacyjne produkty i technologie (40 osób w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn), którzy zostaną włączeni (jako konsultanci) w proces konstrukcji i testowania narzędzia (metody testowania i ewaluacji jak wyżej). Dostarczą oni cennych uwag odnośnie różnic pomiędzy teorią a praktyką w wdrażaniu (w tym promowaniu) innowacyjnych usług i produktów. Ich praktyczna wiedza jest niezbędna w stworzeniu narzędzia, które będzie mogło być EFEKTYWNIE wykorzystywane przez MMŚP z woj. śl.

Odbiorcy produktu:a) docelową gr. odbiorców będą studenci, doktoranci pięciu uczelni w woj. śl., którzy będą zdobywać wiedzę w zakresie marketingu innowacyjnych dóbr przemysłowych i usług oraz pracownicy MMŚP, którzy po zdobyciu nowych umiejętności marketingowych dotyczącą marketingu innowacyjnych produktów i usług będą mogli stosować je w swoich przedsiębiorstwach zwiększając swoją konkurencyjność na rynku.

b) w wymiarze testowania i oceny narzędzia udział wezmą studenci studiów dziennych i zaocznych studiów inżynierskich (licencjackich) i magisterskich ostatnich lat, doktoranci PŚ, UE oraz przedsiębiorcy MMŚP, do których twórcy projektu dotrą poprzez bazy danych RIG w Katowicach oraz Biura Karier PŚ (łącznie 200 osób, w tym 140 studentów/studentek, 30 doktorantów/doktorantek, 30 pracowników/pracownic MMŚP).

Szczególnie zachęcane będą do udziału kobiety ze względu na ich małą liczbę na uczelniach tech., oraz dyskryminację na rynku pracy. Do badań zostaną dobrane kwotowo, aby były nadreprezentowane w stosunku do odpowiednich populacji generalnych.

Powyższe grupy zostały wybrane ze względu na fakt, iż tworzą one cykl powstawania i wykorzystywania innowacji na linii: uczelnie wyższe (wykładowcy akademiccy przekazują użyteczną wiedzę studentom, którzy w efekcie potrafią ją wykorzystać przy wdrażaniu innowacyjnych pomysłów na produkty i usługi) MMŚP (stosując innowacyjne pomysły jednocześnie potrafią je wprowadzić na rynek co w konsekwencji prowadzi do wzrostu ich innowacyjności i konkurencyjności, co jest zgodne z celami Priorytetu VIII PO KL. Objęcie powyższych grup związane jest z efektem komplementarności i tylko dzięki niemu pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest:

Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności, w zakresie marketingu innowacyjnych dóbr przemysłowych i usług, studentów i doktorantów uczelni wyższych oraz przedsiębiorców innowacyjnych MMŚP woj. śl. co stanie się do końca 2013 roku.
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu