więcej...

HARMONOGRAM PROJEKTU

Harmonogram realizacji projektu:

Etap Diagnoza problemu

1.1 Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu badaw. (dobór podstawy teoretycznej i metodologicznej badań – zespół szczegółowych pytań badawczych) oraz dobór próby kwotowej do badań ilościowych.

1.2 Konstrukcja kwestionariuszy wywiadów standaryzowanych: dla przedsięb., dla studentów (ek), doktorantów (ek), pilotaż narzędzi-100 wywiadów.

1.3 Przeprowadzenie 1000 wywiadów ze studentami (tkami) i doktorantami (tkami) i 300 wywiadów z przedsiębiorcami.

1.4 Konstrukcja dwóch baz danych w programie SPSS do kodowania danych z wywiadów konstrukcja dwóch macierzy danych do definiowania zmiennych.

1.5 Analiza wyników badań studentów/doktorantów oraz przedsiębiorców i stworzenie 2 raportów cząstkowych.

1.6 Posiedzenia Rady Ekspertów/Ekspertek oceniających etap diagnozy (konstrukcji narzędzia)-4 ekspertów, 3 spotkania.

1.7 Efekt etapu diagnozy - konstrukcja narzędzia (matrycy) do diagnozy potrzeb marketingowych, przygotowanie narzędzia do etapu testowania.

1.8 Debata nad produktem z udziałem użytkowników (wykładowcy, trenerzy i włączeni do projektu przedsiębiorcy).Etap Testowanie narzędzia

Uzyskane wyniki podczas etapu diagnozy umożliwią testowanie narzędzia (matrycy potrzeb marketingowych), po pierwsze: wśród trzech badanych grup odbiorców: stud. ostatnich lat studiów, doktor. oraz przedstawicieli MMŚP, po drugie: wśród grup użytkowników, czyli wykładowców PŚ i UE w Kat. oraz trenerów z firm szkoleniowych.

Narzędzie zostanie poddane testowaniu w trakcie realizacji planu eksperymentalnego, tzn. realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych (fokusy) z pre- i post-testami, następnie spotkań warsztatowych dla grup eksperymentalnych, podczas których uczestnicy zapoznają się z narzędziem, interpretacją wyników. Porównanie stanu wiedzy, przy pomocy post-testów, osób z grup kontrolnych z wiedzą badanych z grup poddanych działaniu zmiennej niezależnej (warsztatom instruktarzowym wykorzystujących materiały stanowiące podstawę merytoryczną do konstrukcji przyszłej matrycy) pozwoli wskazać różnicę w poziomie wiedzy badanych, a tym samym efektywność działań eksperymentalnych.

Nad jakością narzędzia czuwać będą eksperci, podczas prac i posiedzenia Rady Ekspertów/Ekspertek oceniających etap diagnozy (konstrukcji narzędzia)-4 ekspertów, 4 spotkania.

Po opracowaniu wyników, odbędzie się Seminarium eksperckie dot. uzyskanych wyników badań ilościowych, efektem będzie finalna konstrukcja matrycy potrzeb marketingowych.Etap: Upowszechnianie narzędzia oraz działania włączające i promocyjne

3.1. Konferencja wprowadzająca– informująca o projekcie dla przedsiębiorców, studentów i doktorantów.

3.2 Opracowanie wzorów i treści materiałów promocyjnych (ulotki +plakaty).

3.3 Druk ulotek i plakatów oraz ich dystrybucja w środowiskach grup docelowych.

3.4 Opracowanie i uruchomienie strony internetowej projektu oraz jej administrowanie.

3.5 Ogłoszenia promocyjno informacyjne w mediach regionalnych (gazety).

3.6 Warsztaty instruktarzowe dla użytkowników czyli wykładowców uczelni wyższych województwa śląskiego, trenerów i przedsiębiorców włączonych w realizację projektu.

3.7 Warsztaty i szkolenie dla grupy odbiorców (studenci, doktoranci, pracownicy MMŚP) z zakresu komunikacji wewnętrznej, pr-u, tworzenia strategii firmy w sektorze MMŚP.

3.8 Powołanie i obsługa Punktu Doradztwa, konsultacje z doradcą, będzie instruował jak używać narzędzia i będzie konstruował plany marketingowe.

3.9 Publikacja książkowa o wynikach projektu i zastosowaniu matrycy (druk książki 300 sztuk).

3.10 Konferencja otwiera. proj. na 50 os., zamykająca projekt na 100 osób (druk i wysyłka zaproszeń, druk materiałów konferencyjnych, catering, obsługa techniczna konferencji).
MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH Weź udział w badaniu